16.08.2017

Povabilo k oddaji ponudbe - obnova kopalnic 2017 Zreče po planu NSPIZ d.o.o.

Spoštovani,

 

Kot upravniki objekta Cesta na Roglo 17d Zreče vas v imenu Nepremičninskega sklada PIZ d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana kot lastnika objekta na tem naslovu v nadaljevanju vabimo k:

 

POVABILO k oddaji ponudbe

 

1.    Predmet naročila: »Celovita ureditev kopalnic v lasti Nepremičninskega sklada PIZ, d.o.o.« na lokaciji Cesta na Roglo 17d Zreče. Razpisana dela se bodo tekoče po stanovanjih in lokacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Izvajanje del preureditve vsake kopalnice ne sme trajati dlje kot 8 dni (od začetka do konca del in to brez kakršnihkoli prekinitev), dela morajo biti zaključena najkasneje do 02.12.2017.
2.    Podatki o naročniku: NEPREMIČNINSKI SKLAD pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, davčna štev. 64377814, ni zavezanec za DDV, ki ga po pooblastilu zastopa upravnik, HABIT d.o.o., PE CELJE, Adamičeva ulica 1, 3000 Celje, katerega kontaktna oseba je: Matej Topolak, matej.topolak@suprastan.si, tel. 03 777 08 04 oz. 051 641 607 (Opomba: Trenutno odsoten do 21.08.2017).
3.    Plačilni pogoji: kot je določeno v vzorcu pogodbe.
4.    Rok za oddajo ponudbe: 30.08.2017 do 12. ure na naslovu pooblaščenca naročnika (upravnika) v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj – zbiranje ponudb »Celovita ureditev kopalnic NSPIZ ZREČE 2017«. Odpiranje ponudb je 30. 08. 2017 ob 13. ure na naslovu pooblaščenca naročnika Habit d.o.o., Adamičeva ulica 1, Celje (upravnika). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo odpiranja udeležili morajo imeti pooblastilo podpisano s strani odgovorne osebe ponudnika.
5.    Rok dokončanja del: kot je navedeno v obrazcu izjave ponudnika vendar ne kasneje kot 02.12.2017.
6.    Ogled lokacije in prostorov: Ob predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika je možen ogled lokacije in prostorov, ki se bodo urejali. Ogled možen po predhodnem dogovoru z predstavnikom najemnikov Kresnik Karlo, tel. 070 741 921.
7.    Pogoji za priznanje sposobnosti za izvedbo naročila: Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana ponudniku, ki izpolnjuje pogoje, navedene v priloženi Izjavi in tej razpisni dokumentaciji. V primeru neustreznih materialov, kot tudi v primeru neizpolnjevanja drugih pogojev iz Izjave, naročnik takemu ponudniku ne bo priznal sposobnosti za izvedbo naročila in bo zavrnil njegovo ponudbo. V primeru, da je v popisu del za izdelavo ponudbenega predračuna pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/proizvode, tako po kvaliteti kot po funkcionalnosti, estetskem izgledu, življenjski dobi, stroških obratovanja in vzdrževanja ki pa jih mora ponudnik izrecno navesti v Predračunu (samo v papirnati obliki oz. prilogi). Če tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v cenovnem in kvalitetnem razredu objekta. Ponudnik mora v primeru zamenjav elementov že v ponudbi enakovrednost dokazati z listinami. Če naročnik oceni, da enakovrednost ni dokazana, lahko zavrne ponujeno, ponudnik pa je dolžan ponuditi drug enakovreden element ali pa referenčno navedeni element za isto ceno. Če ponudnik tega ne stori, lahko naročnik tako ponudbo zavrne kot nesprejemljivo. Za vse tipe materiale/proizvode je treba pred vgradnjo pridobiti soglasje naročnika. Vsi materiali in proizvodi, ki se bodo vgrajevali, morajo imeti izjavo o skladnosti, navodila za vzdrževanje in uporabo in garancijske liste v slovenskem jeziku. Vzorce bo pred vgraditvijo potrjeval naročnik z nadzornikom.
8.    Merilo za izbor: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila. Naročnik si v primeru, da bo najugodnejša ponudbena cena vrednostno presegala pričakovanja naročnika ali iz drugih razlogov, pridržuje pravico do oddaje naročila s pogajanji. Naročnik lahko v času pred izbiro ponudnika prekliče razpisni postopek ali pa zavrne vse ponudbe kadarkoli pred sklepanjem pogodbe in brez obveznosti, da najugodnejšega ponudnika ali druge ponudnike obvesti o svojih razlogih za takšno dejanje. V tem primeru se vsi ponudniki izrecno odpovedujejo pravici do odškodnine. Naročnik nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. V primeru, da bo ponudnik izbran kot najugodnejši ponudnik, mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu naročnikovega poziva k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik lahko v tem primeru odda dela ponudniku, ki je naslednji najugodnejši, s čimer se ponudniki izrecno strinjajo.
9.    Ponudba mora biti veljavna do 20. 09. 2016. V primeru neskladja med popisom (opis postavke, enota mere in količina) v excel programu in PDF obliki velja popis del v PDF obliki.
10. Priloge:
• Obrazec ponudbe
• Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila
• Vzorec pogodbe
• Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi
• Skice postavitve elementov kopalnic
• Popis del za izdelavo ponudbenega predračuna v .xls in .pdf obliki
11. Ponudbena dokumentacija: V primeru, da ste zainteresirani za izvedbo predmetnega naročila, vas vabimo, da nam posredujete ponudbo, ki naj vsebuje izpolnjene in podpisane naslednje dokumente:
-       parafirano razpisno dokumentacijo

-       obrazec ponudbe

-       izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila - vzorec pogodbe

-       popis del za izdelavo ponudbenega predračuna v tiskani obliki;

-       izpolnjen popis del - ponudbeni predračun v elektronski obliki (*.xls) na CD-ju ali ključu

Opombe upravnika:

-       Vsa razpisna dokumentacija se nahaja v priponki.

DOKUMENTACIJA - OBNOVA KOPALNIC 2017 ZREČE.pdf

-       Prosimo vas, da takoj oz. v čim krajšem možnem času na e-pošto matej.topolak@suprastan.si posredujete potrditev prejema razpisne dokumentacije.

-       Prosimo vas, da detajlno preberete in tudi upoštevate vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

-       Zaradi odsotnosti kontaktne osebe upravnika Matej Topolak do 21.08.2017 se v času uradnih ur podjetja Habit d.o.o., PE Celje obrnite na tajništvo podjetja na tel. št. 03.777 08 00.

-       Ogled lokacije oz. obstoječih kopalnic na lokaciji Cesta na Roglo 17d Zreče zaradi priprave ponudbe je možen po predhodnem dogovoru z predstavnikom najemnikov objekta cesta na Roglo 17d Zreče g. Kresnik Karlo, tel. 070 741 921.