Prijava števila ali sprememba števila uporabnikov posamezne enote

  • Obrazec izpolnite in posredujete v primeru sprememb števila uporabnikov vaše enote (števila oseb in psov v stanovanju ali poslovnem prostoru).
  • Glede na Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 60/2009) in njegove dopolnitve (Ur.l. RS, št. 87/2011) mora uporabnik sporočiti spremembe števila uporabnikov najkasneje v 15. dneh po nastali spremembi.
  • Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu. Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.
  • Sporočene spremembe lastnikov, uporabnikov in števila uporabnikov enot upošteva podjetje Simbio d.o.o. do 20., podjetje VO-KA Celje d.o.o. pa do 25. v mesecu za tekoči mesec.
  • V primeru zmanjševanja števila uporabnikov je potrebno priloži tudi ustrezne dokazne listine (npr. potrdilo o odjavi stalnega bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige, ipd.). V kolikor le tega nimate pa je potrebno priložiti potrdilo predstavnika etažnih lastnikov ali člana nadzornega odbora o številu uporabnikov posamezne enote (Obrazec 3.07).